Vishay MRS25 - linhkienaudio.vn
Vishay MRS25

Vishay MRS25

VISHAY MRS25 – Thin Film Resistors 1%
http://www.mouser.com/ds/2/427/mrs16m25-239694.pdf

các giá trị hiện có: 1R 2R2 10R 22R 27R 36R 39R 47R 68R 51R 75R 82R 100R 110R 120R 150R 180R 220R 240R 270R 300R 330R 360R 390R 470R 510R 560R 620R 681R 750R 820R 1K 1K2 1k5 2k2 2k7 3k3 3k9 4k7 5k1 5k6 6k8 8k2 10k 12k 15k 18K 22k 27k 33k 39k 47k 56k 62K 68k 82k 100k 120K 150k 220k 270k 330k 470K 510K 1M 10M

Giá: 3K/1con


Vishay MRS25

MRS25 100k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 100R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10M Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 110R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120K Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 12k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 150k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 15k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 180R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 18K Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1K Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1K2 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k2 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k7 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2R2 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 330k Ohm

3.000 đ