Trimmer - linhkienaudio.vn
15.000 đ
15.000 đ
15.000 đ

Điện trở - Resistor

Trimmer Bourns 5K 25 vòng

80.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 100 Ohm-25(Bourns)

30.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 1K-25(Bourns)

30.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 200Ohm-25(Bourns)

30.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 2K-25(Bourns)

30.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 5K-25(Bourns)

30.000 đ