Sản phẩm - Trang 2 trên 32 - linhkienaudio.vn

Transistor - Fet

BC560C

4.000 đ
Hết hàng

Transistor - Fet

BC639

7.000 đ
Hết hàng

Transistor - Fet

BC640

7.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Transistor - Fet

BD139G

20.000 đ

Transistor - Fet

BD140G

20.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ

Transistor - Fet

BD244

28.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

BF862 – JFET N-Channel

18.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x5cm

55.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x4cm

59.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ